Yhdessä rakennamme paremman huomisen – KARKKILAN VIHREIDEN VAALIOHJELMA 2017-2021

Me vihreät haluamme kunnallispolitiikkaan rohkeutta, suoraselkäisyyttä ja reiluja, avoimia pelisääntöjä. Tarvitaan kykyä tarttua asioihin, joiden korjaaminen tuntuu mahdottomalta. Tarvitaan tekemisen iloa, uusia toimintatapoja – ja uusia ihmisiä.

  1. Päätöksenteko

Haluamme, että asukkaiden ääni kuuluu Karkkilassa ja päätökset sekä niiden valmistelu tehdään avoimesti ja riippumattomasti. Haluamme, että jo valmisteluun tulevista asioista keskustella asukkaiden kanssa ja, että asukkaat tietävät, keneen ottaa yhteyttä oman asuinalueensa asioissa.  Nuorten ääni tulee huomioida yhä paremmin päätöksenteossa.

Haluamme varmistaa, että Karkkilan ja karkkilalaisten tarpeet tulee kuulluksi myös sote- ja maakunta- ja valtionhallinnossa. Karkkilan tulee nimetä tähän tehtävään oma toimikunta, joka huolehtii edunvalvonnasta kuntarajojemme ulkopuolella ja edistää tiedonkulkua. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä tulee lisätä myös Karkkilan naapurikuntien kanssa.

Kaavoitus ja muut päätökset on tehtävä pitkäjänteisesti ja kokonaisuutta katsoen. Päätöksenteon tulee olla kuntalaisille tasapuolista asuinpaikasta riippumatta. Kaikessa kaupunkimme päätöksenteossa on huomioitava kokonaisvaikutukset, mm. ympäristö-, yritys-, lapsi- ja hyvinvointivaikutukset.

  1. Talous

Asukkaiden hyvinvointi on Karkkilan talouteen vaikuttava tekijä. Vain järkevä taloudenhoito mahdollistaa kestävän kehityksen ja laadukkaat palvelut karkkilalaisille. Karviaisen tuottamat sote-palvelut on lähinnä hyvinvoinnin tukipalveluja, kun taas perustukset hyvinvoinnille luodaan kaupungin omassa toiminnassa. Peruspalvelut on turvattava suunnitelmallisella ja huolellisella taloudenpidolla, ilman verojen korotusta.

Nostetaan kaupungin tilojen käyttöastetta suunnittelemalla tilojen käyttöä yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Valmistaudutaan päiväkotiverkon ikääntymiseen ja laaditaan varhaiskasvatuksen tulevaisuuden päiväkoti- ja palveluverkkosuunnitelma, jonka mukaisessa järjestyksessä päiväkodit remontoidaan. Karkkilan on panostettava kiinteistöjen sisäilman laatuun ja siksi tilojen ilmastoinnista ei saa tinkiä.

Karkkilassa ei tarvita raskasta hallintoporrasta. On keskityttävä oleelliseen ja luotava ilmapiiri, jossa on tekemisen meininkiä.

  1. Työ

Karkkilan tulee pyrkiä nuorten koulutustason nostamiseen ja toisen asteen opintojen keskeyttäneiden määrän vähentämiseen. Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisille tulee lisätä henkilökohtaista valmennusta peruskoulun jälkeiseen aikaan valmistautumiseen, jotta jokainen nuori löytää itselleen mielekkään jatko-opiskelupaikan. Nuorten kesätyöpaikkoja lisätään ottamalla käyttöön kokonaiselle ikäluokalle kesätyöllistämisen palveluseteli.

Otetaan maahanmuuttajat osaksi yhteisöä. Päämääränä on työllistää jokainen maahanmuuttaja ja tarjota jokaiselle maahanmuuttajalapselle ja -nuorelle harrastus.

  1. Ympäristö

Karkkilan tulee osallistua kohti hiilineutraalia kuntaa hankkeeseen (HINKU), jossa sitoudutaan tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Luomu-, lähi- ja kasvisruuan osuutta tulee lisätä kunnan keittiöissä. Jätehuolto ja kierrätys on tehtävä asukkaille vaivattomaksi ja kannustavaksi.

Haluamme ympäristöasioiden päätöksenteon pysyvän Karkkilassa. Paikalliset ympäristöarvot, vesistöt ja pohjavesialueet on huomioitava Karkkilan ympäristömääräyksissä.  Pohjaveden turvaksi tarvitaan tarkempaa valvontaa ja reiluja pelisääntöjä.

Karkkilan kulttuurihistoriallisia alueita, maisemaa ja luontoarvoja tulee kunnioittaa ja suojella. Karkkilaa tulee kehittää luontoa ja asukkaita kunnioittavaksi puutarhakaupungiksi. Pihat ja puutarhat ovat pitkälti yksityisten omistajien vastuulla, kaupungin tulee kantaa oma vastuunsa yhteisistä alueista ja teistä. Poikkeuksena edellä mainittuun: Karkkilan tulee hävittää alueeltaan haitalliset vieraslajit jättiputki ja jättipalsami.

  1. Palvelut

Maan hallitus on leikannut historiallisella tavalla koulutuksesta ja päivähoidosta, mutta Karkkilassa tulee valita toisin. Karkkilan tulee investoida esi-, perus- ja lukiokoulutukseen sekä turvata täysi päivähoito-oikeus ja pienet ryhmäkoot kaikille lapsille. Varhaiskasvatusta on kehitettävä laadusta tinkimättä ja vanhempien valinnanvapautta on varhaiskasvatuksessa täydennettävä mm. päivähoidon palvelusetelillä ja avoimen päivähoidon palveluilla.

Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida terveysvaikutukset ja painottaa ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi perhe-, päihde ja mielenterveyspalveluissa ennaltaehkäisy on selkeästi taloudellisesti kannattavampaa ja etenkin inhimillisesti suotavampaa kuin jo syntyneiden ongelmien korjaaminen.

Väestön ikääntymiseen on valmistauduttava. Ikäihmisille on perustettava oma neuvontapiste, josta saa keskitetysti apua ja neuvoja ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta, vanhuuteen valmistautumisesta, hoidoista ja etuuksista. Otetaan käyttöön palvelualoite.

Palvelun käyttäjät (omaiset, vanhemmat) on otettava mukaan palvelujen kehittämiseen. Haluamme edistää laadukkaita, monimuotoisia ja helposti tavoitettavia palveluja.

  1. Rakentaminen

Varmistetaan, että Karkkilan asumisen tarjonta vastaa uuden sukupolven tarpeisiin ja, että keskustaan rakennetaan uusia kerrostaloja, lapsiystävällisiä palveluja ja leikkipaikkoja. Vastaavasti myös asuminen Karkkilan maaseudulla on mahdollistettava. Turvallinen ja puhdas elinympäristö ovat tärkeät kilpailuvaltit pääkaupunkiseutuun nähden. Niitä tulee vaalia ja kehittää edelleen.

Haluamme esteetöntä ja ekologista kaupunkisuunnittelua, jossa palvelut ovat lähellä. Karkkilan tulee panostaa energiatehokkuuteen ja etukäteen on ratkaistava uusiutuvan lämmitysenergian saanti uusien asuinalueiden omakotitaloihin. Kaupunkikeskustan tyhjille liikekiinteistöille on pyrittävä kaavoittamaan asumista.

Koulujen, päiväkotien ja muiden kiinteistöjen, teiden ja kevyenliikenteenväylien kunnosta on huolehdittava niin, että kaupungin korjausvelka laskee. Karkkilan katu- ja viheralueille on laadittava kunnossapitoluokitukset.

  1. Kulttuuri ja liikunta

Lasten liikkumattomuus on riski terveydelle ja siksi tarvitaan uudenlaisia ympäristöjä innostaa lapsia liikkumaan. Toteutetaan Asemanrannalle monipuolinen liikuntapuisto ja tehdään Nyhkälänharjulle lähiliikuntapaikka, joka on osa koulun välituntipihaa ja houkuttelee lapsia omaehtoiseen liikkumiseen. Jotta liikuntapaikkarakentaminen voi olla tarkoituksenmukaista, on ensin kartoitettava kaupungin olemassa oleva tarjonta sekä liikuntapaikkatarpeet.

Harrastus kaikille. Kaikissa kouluissa on löydyttävä mahdollisuus monipuoliseen harrastustoimintaan. Lasten tasa-arvoisuus kasvaisi koulujen harrastustoimintaa kehittämällä, koska harrastukset tulisivat lähemmäksi kaikkien lasten ulottuville.

Kohdellaan eri kulttuuri- ja liikuntaryhmiä tasa-arvoisesti julkista tukea jaettaessa.  Kaupungin tulee tehdä aktiivisemmin yhteistyötä kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa, luoda heille paremmat edellytykset toimia sekä hyödyntää heidän osaamistaan. Kaupungin oman liikuntatoimen rooli tuleekin olla enemmän alueen liikkumisen edellytysten kehittäjä kuin liikuttaja.

Kirjaston ja työväenopiston toimintaedellytykset ovat turvattava myös jatkossa.

  1. Elinvoimaisuus

Karkkilan on edistettävä nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamista kaikille karkkilalaisille. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat yritystoiminnan ja siten myös pysyvän asutuksen edellytyksiä tulevaisuudessa. Myös kaupunkimme sähköisiä palveluja tulee kehittää.

Karkkilassa tulee luoda työpaikkoja vihreille aloille ja palveluihin. Tarvitsemme kestävää yritystoimintaa, luovuutta ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Esimerkiksi toimistohotelli ja uusyrityskeskus sopisivat Karkkilaan. Viranomaisten tulee vastata nopeasti ja aktiivisesti yrittäjyyttä pohtivien yhteydenottoihin.

Paikalliset yritykset mukaan. Toteutetaan kuntien hankinnat niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun. Jaetaan hankinnat tarpeeksi pieniin osiin ja tiedotetaan niistä tehokkaasti.

  1. Liikenne

Kannatamme Karkkilan keskustan kehittämistä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Hyvä kevyenliikenteen verkosto tukee sekä hyötyliikuntaa, että toimii joukkoliikenteen syöttöliikenteenä. Asemalla ja pysäkeillä tarvitaan turvallisia pyöräparkkeja.

Kaupungissamme tarvitaan toimiva joukkoliikenne. Koululaiskuljetukset on järkeistettävä osaksi joukkoliikennettä siten, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus ostaa matkalippu tai halutessaan kuukausimatkakortti reitille. Kuljetuksille laaditaan vähimmäislaatuvaatimukset. Koulukuljetukset on suunniteltava lapsilähtöisesti. Ketään ei saa velvoittaa kulkemaan koulumatkaa maantien ajokaistalla.

Liityntäpysäköintiin haluamme parempia mahdollisuuksia eli turvallisia ja riittävän suuria parkkipaikkoja reittiliikenteen äärelle. Karkkilan tulee liittyä Waltti-matkakorttijärjestelmään.