Jotta kuntalaisten ääni ja sukupuolten tasa-arvo näkyisi ja toteutuisi kuntalaisten palveluissa ja kunnan päätöksissä, tasa-arvon ja asukkaiden kuulemisen edistämisen pitää tapahtua luontevasti osana kunnan toimintaa. Näin ollen ehdotamme, että tulevia toimielimiä, kuten erilaisia työryhmiä, ohjausryhmiä ja valintaryhmiä perustettaessa niitä ei koosteta sukupuoleen perustuvien stereotypioiden perusteella, vaan niihin sovelletaan kiintiösääntöjä. Mikäli kiintiösäännöistä poiketaan, siihen täytyy olla erittäin perusteltu syy. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiintiöstä kunnallisia toimielimiä valittaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla kysymykseen johtokunnassa ja toimikunnassa.

Lisäksi toimielimiä perustettaessa on tarkkaan etukäteen määriteltävä, mikä on toimielimen tarkoitus ja tavoitteet, onko sen tarkoitus toimia väliaikaisesti vai jatkuvana, miten sen toiminnasta tiedotetaan kuntalaisille sekä minkä tyyppistä osaamista toimielimeen tarvitaan. Olisi myös hyvä kartoittaa, tarvitaanko valtuustoryhmien ulkopuolista kompetenssia esimerkiksi kaupungin johtavia virkamiehiä haastateltaessa ja valittaessa. Tämä vaatii nykyistä enemmän vuoropuhelua ja avoimuutta eri valtuustoryhmien välillä.

Lisäksi erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin voitaisiin ottaa jäseniksi mukaan myös yhdistysten, yritysten ja kaupunkilaisten edustajia. Ennen toimielimen perustamista on myös hyvä keskustella valtuustoryhmien ja virkamiesten kesken, voisiko asiaa ajaa jo olemassa olevien toimielinten tai aktiivisen kuntalaiskeskustelun kautta.

Ehdotamme, että kaupunginhallitus vastaa jatkossa siitä, että toimielimet on perustettu hyvän hallintotavan ja kuntalain hengen mukaisesti.

 

 

Karkkilassa 7.5.2018

 

 

Karkkilan Vihreät ry