Kuntavaalit 2012

Kunnallisvaalit pidettiin 28. lokakuuta 2012.

 

Lue täältä Vihreän puolueen kunnallisvaaliohjelma.

 

KARKKILAN VIHREIDEN VAALIOHJELMA 2013-2016

 

Kestävä kehitys luo hyvinvointia

 

1. Ympäristö

Karkkilan pohjavesi syntyy soraharjuilla, joissa ympäristöstä piittaamaton soranotto ohentaa suodatuskerroksia ja vaarantaa veden laadun. Haluamme pohjaveden turvaksi tarkempaa valvontaa ja reiluja pelisääntöjä. Paikalliset ympäristöarvot, vesistöt ja pohjavesialueet on huomioitava Karkkilan ympäristömääräyksissä.

Luomu-, lähi- ja kasvisruuan osuutta tulee lisätä kunnan keittiöissä. Jätehuolto ja kierrätys on Karkkilassa tehtävä asukkaille vaivattomaksi ja kannustavaksi. Myös kunnan omissa kiinteistöissä on panostettava energiankulutuksen vähentämiseen, jätteen synnyn ennaltaehkäisemiseen sekä jätteen kierrättämiseen ja hyötykäyttämiseen.

Karkkilaa tulee kehittää luontoa ja asukkaita kunnioittavaksi puutarhakaupungiksi. Pihat ja puutarhat ovat pitkälti yksityisten omistajien vastuulla, kaupungin tulee kuitenkin kantaa oma vastuunsa yhteisistä alueista ja teistä. Karkkilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita tulee kunnioittaa ja niitä tulee ylläpitää kokonaisuuksina, jotka muodostuvat rakennusten lisäksi huolehditusta ympäristöstä.

Lähivirkistysalueet ovat tärkeitä asukkaille. Ne on säästettävä rakentamiselta ja ympäristön hävittämiseltä.

 

2. Palvelut

Palvelun käyttäjät (omaiset, vanhemmat) on otettava mukaan palvelujen kehittämiseen. Haluamme edistää laadukkaita, monimuotoisia ja helposti tavoitettavia palveluja. Karkkilassa tarvitaan jatkossakin kelan, työvoimatoimiston ja poliisin palvelupiste.

Väestön ikääntymiseen on valmistauduttava. Ikäihmisille on perustettava oma neuvontapiste, josta saa keskitetysti apua ja neuvoja ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta, vanhuuteen valmistautumisesta, hoidoista ja etuuksista.

Mielestämme kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida terveysvaikutukset ja painottaa ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi perhe-, päihde ja mielenterveyspalveluissa ennaltaehkäisy on selkeästi taloudellisesti kannattavampaa ja etenkin inhimillisesti suotavampaa kuin jo syntyneiden ongelmien korjaaminen.

Koulujen kesken on jaettava tasa-arvoisesti resursseja ja huomioitava, että pieni ryhmäkoko antaa edellytykset laadukkaalle perusopetukselle.

Varhaiskasvatusta on kehitettävä kasvavan kysynnän tarpeisiin laadusta tinkimättä ja vanhempien valinnanvapautta on varhaiskasvatuksessa täydennettävä mm. päivähoidon palvelusetelillä ja avoimen päivähoidon palveluilla.

 

3. Talous

Peruspalvelut on turvattava suunnitelmallisella ja huolellisella taloudenpidolla. Vain järkevä taloudenhoito mahdollistaa kestävän kehityksen ja laadukkaat peruspalvelut karkkilalaisille.

Karkkilassa ei tarvita raskasta hallintoporrasta, kalliita konsulttipalveluja eikä jatkuvia raportteja ja selvityksiä erilaissa työryhmissä. On keskityttävä oleelliseen ja luotava ilmapiiri, jossa on tekemisen meininkiä.

Nuorten syrjäytyminen työelämästä tulee Karkkilalle kalliiksi. Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisille tulisi lisätä henkilökohtaista valmennusta peruskoulun jälkeiseen aikaan valmistautumiseen, jotta jokainen nuori löytää itselleen mielekkään jatko-opiskelupaikan.

 

4. Päätöksenteko

Haluamme, että asukkaiden ääni kuuluu Karkkilassa ja päätökset tehdään avoimesti ja riippumattomasti. Haluamme, että jo valmisteluun tulevista asioista voidaan keskustella asukkaiden kanssa ja että asukkaat tietävät, keneen ottaa yhteyttä oman asuinalueensa asioissa. Nuorten ääni tulee huomioida yhä paremmin päätöksenteossa.

Kannatamme kuntien yhteistyötä ja seutuvaltuustoa: jätehuolto, maankäytön- ja liikennesuunnittelu sekä sosiaali- ja terveyspalvelut kannattaa toteuttaa yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Haluamme, että tiedonkulku kuntapäättäjien ja kuntayhtymien välillä paranee, edistämme myös asukkaiden suoria vaikuttamiskanavia. Kaavoitus ja muut päätökset on tehtävä pitkäjänteisesti ja kokonaisuutta katsoen. Päätöksenteon tulee olla kuntalaisille tasapuolista asuinpaikasta riippumatta.

Tulevaisuudessa lähidemokratian merkitys kasvaa. Päätöksenteon valmistelussa tulee hyödyntää esimerkiksi kylä- ja kulttuuri/liikuntayhdistysten asiantuntemusta.

Kaikessa kaupunkimme päätöksenteossa on huomioitava ympäristövaikutukset.

 

5. Rakentaminen

Karkkilan Vihreät haluavat esteetöntä ja ekologista kaupunkisuunnittelua, jossa palvelut ovat lähellä. Karkkilan tulee panostaa energiatehokkuuteen ja etukäteen on ratkaistava uusiutuvan lämmitysenergian saanti uusien asuinalueiden omakotitaloihin. Rakentajille ja remontoijille tulee järjestää koulutusta ja neuvontaa ekologisesta ja energiatehokkaasta rakentamisesta ja asumisesta.

Koulujen, päiväkotien ja muiden kiinteistöjen ja teiden kunnosta on huolehdittava niin, ettei korjausvelkaa kerry. Nyhkälän koulun laajennus ja remontti on toteutettava suunnitellusti ja Ahmoon uuden koulurakennuksen hankesuunnittelu on aloitettava.

Karkkilan kaavaan tarvitaan varaukset liikuntapuistolle ja uudelle leikkikentälle.

 

6. Kulttuuri ja liikunta

Kaupungin päätösvaltaa kulttuuri- ja liikuntatoimessa on siirrettävä suoraan yhdistyksille ja järjestöille tekemällä organisaatiomuutos. Samalla hallinto voi keventyä ja päätöksenteko nopeutuu, kun se tapahtuu lähellä aktiivisia toimijoita.

Kirjaston ja työväenopiston toimintaedellytykset ovat turvattava myös jatkossa.

Kaikissa kouluissa olisi löydyttävä mahdollisuus monipuoliseen harrastustoimintaan. Lasten tasa-arvoisuus kasvaisi koulujen harrastustoimintaa kehittämällä, koska harrastukset tulisivat lähemmäksi kaikkien lasten ulottuville.

Haluamme Karkkilaan jo olemassa olevaan tilaan yhteisöllinen vapaa-ajankeskuksen, järjestöjen toimintapaikaksi.

 

7. Vetovoimaisuus

Turvallinen ja puhdas elinympäristö ovat tärkeät kilpailuvaltit pääkaupunkiseutuun nähden. Niitä tulee vaalia ja kehittää edelleen.

Karkkilan on edistettävä nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamista kaikille karkkilalaisille. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat yritystoiminnan ja siten myös pysyvän asutuksen edellytyksiä tulevaisuudessa. Myös kaupunkimme sähköisiä palveluja tulee kehittää.

Karkkilassa tulee luoda työpaikkoja vihreille aloille ja palveluihin. Tarvitsemme kestävää yritystoimintaa, luovuutta ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Karkkilaan sopisivat hyvin esimerkiksi kestävän kehityksen toimistohotelli ja uusiyrityskeskus. Lisäksi Karkkilan viranomaispalvelujen pitää vastata nopeasti ja aktiivisesti yrittäjyyttä pohtivien yhteydenottoihin. Haluamme myös uuden yrittäjän saavan kaikki tarvitsemansa palvelut yhdeltä luukulta.

 

8. Liikenne

Kannatamme Karkkilan keskustan kehittämistä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Linja-autoasemalle ja pysäkeille pitää päästä turvallisia kevyenliikenteen väyliä pitkin. Asemalla ja pysäkeillä tarvitaan turvallisia pyöräparkkeja. Hyvä kevyenliikenteen verkosto tukee sekä hyötyliikuntaa, että toimii joukkoliikenteen syöttöliikenteenä.

Kasvavassa kaupungissamme tarvitaan toimiva joukkoliikenne. Koululaiskuljetukset on järkeistettävä osaksi joukkoliikennettä siten, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus ostaa matkalippu reitille. Liityntäpysäköintiin haluamme parempia mahdollisuuksia eli turvallisia ja riittävän suuria parkkipaikkoja reittiliikenteen äärelle. Lisäksi työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen vähentää autoilun tarvetta. Mahdollisuus liittyä Länsi-Uudenmaan seutuliikenteen jäseneksi on selvitettävä.